1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 3554.-Τά "Ατοπα τοϋ Θεϊσμοΰ. — «Πάντα δοκιμάζετε--------κενοΐς λό- γοις*.— Έν Σμύρνη, Έκ τής Τυπογραφίας Γ. Γριφφίττου. 1841. Είς 8«ν, α 15. ΕΒΕ. Θ. 694Ν, ΡΣ 71. *