1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 3541.-Συνοπτική περιγραφή τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει ϊεροΰ ναοϋ τής Ζω- οδόχου Πηγής και τών έν αύτώ ύπερφνώς τελεσθέντων θαυμάτων. Έρανισθεΐσα και συνταχθείσα υπό Κ. Ρ. τή συνδρομή τών τοΰ νοσοκομείου εφόρων. Έκδοσις δευ- τέρα. Έν Κωνσταντινουπόλει, έκ τής τυπογραφίας Α. Παπαδοπούλου και Ι. Λεο> νίδου. 1841. Εις 8°ν, σ. 32. Πράγματι γ' εκδοσις. Προγενέστεραι: 1812 και 1835. Βιβλιοθήκη Μητροπό- λεως Θεραπειών (Δέρκων). *
  3. Κ. Ρ.