Ρητορική εκ των ενδοξότερων τεχνογράφων αρχαίων και νεωτέρων

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 3533- - Ρητορική έκ των ενδοξότερων τεχνογράφοον αρχαίων και νεωτέρων έρανισθείσα και συνταχθείσα υπό Ν. Βάμβα καθηγητού τής φιλοσοφίας εν τω Β. ϋθ. Πανεπιστήμια). Έκδοσις δευτέρα.—ΕΙ μέν σοι υπάρχει--------ατελής εση. Πλάτ. Φαιδρ.» —Έν 'Αθήναις έκ τής τυπογραφίας 'Αγγέλου Άγγελίδου Κατά την όδόν Ερμού παρά τή Καπνικαρέα. αωμα'. Εις 8ον, ο. ζ'+ 8 οι. ά. +400. ΒΒ—, ΜΒΑ 2721. -Η-
  3. Ρητορική εκ των ενδοξότερων τεχνογράφων αρχαίων και νεωτέρων
  4. Ν. Βάμβα