3533- - Ρητορική έκ των ενδοξότερων τεχνογράφοον αρχαίων και νεωτέρων έρανισθείσα και συνταχθείσα υπό Ν. Βάμβα καθηγητού τής φιλοσοφίας εν τω Β. ϋθ. Πανεπιστήμια). Έκδοσις δευτέρα.—ΕΙ μέν σοι υπάρχει--------ατελής εση. Πλάτ. Φαιδρ.» —Έν 'Αθήναις έκ τής τυπογραφίας 'Αγγέλου Άγγελίδου Κατά την όδόν Ερμού παρά τή Καπνικαρέα. αωμα'. Εις 8ον, ο. ζ'+ 8 οι. ά. +400. ΒΒ—, ΜΒΑ 2721. -Η-
Ν. Βάμβα

Ρητορική εκ των ενδοξότερων τεχνογράφων αρχαίων και νεωτέρων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ρητορική εκ των ενδοξότερων τεχνογράφων αρχαίων και νεωτέρων