1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 3520.-Περί τοΰ άρμοδιωτέρου τρόπου είς τό να έμποδίζωνται αί ύπο- στροφαι τών περιοδικών πυρετών άφοΰ ήδη κοπώσι με την κίναν Διατριβή Πέτρου Ρουβίνου Προφέσορος τής Κλινικής εις Πάρμαν, Τον Στέφανον λαβοΰσα παρά τής ιταλικής τών Επιστημών εταιρείας Μεταφρασθεΐσα έκ τοΰ Ίταλικοΰ ύπό 'Ιωάννου \A.3av>j τοΰ Ιατροΰ. Έν Κωνσταντινουπόλει έκ τής τυπογραφίας διευ\Ή'νομένης ύπό Κ. Α. Κολονέλλου. 1841. Είς 8°ν, φ. 3 ά. ά. + σ. κα 4- 53. ΓΕΝ. Nat. Hist. 305, ΔΒΚ—. *
  3. ΠέτρουΡουβίνου