1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 3518. - Περί οινοποιίας. Ύπό Σ. Άλεξάνδρου Χωματιανού. Έν 'Αθήναις, έκ τής τυπογραφίας Α. Κορομηλά. 1841 Είς 16°ν, σ 64. ΕΒΕ. ΤΕΧΝ. 800χ και 906, ΓΕΝ. Κ. Ο. 1028.
  3. Σ. Άλεξάνδρου Χωματιανού