1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 3486. - Ή προσφώνησις τοΰ τριτόμου συγγράμματος μου. Τή Θεσπέσια και Ίερωτάτη 'Αποστολική Τετρακτΰϊ των Άγιωτάτων Πατριαρχών τής τοΰ Χρίστου Ανατολικής Όρίτοδόξου Εκκλησίας, τω τε Παναγιωτάτω, Θειοτάτω, και Οίκουμενικω Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Κ. Κ. Άνθίμω, συν τή περί Αυτόν πανσέπτω χορεία τής Ιεραρχικής Συνόδου- και τοις λοιποΐς τρισί Μακαριωτάτοις Πατριάρχαις Κ. Κ. Κ. Ίεροθέω 'Αλεξανδρείας, Μεθοδία) 'Αντιοχείας, και Άίΐανασίω 'Ιεροσολύμων, τοις Σεβα- σμιωτάτοις και προσκυνητοΐς Πατράσι και Ποιμενάρχαις· Ό ταπεινός Μητροπολίτης πρώην Καισαρείας τής Φιλίππου ΆγαΟ-άγγελος, δ και Συντάκτης και Έκδοτης τοϋ παρόντος τριτόμου Τεύχους, πανευλαβώς αυτό προσπεφώνηκεν. Έν Τεργέστη αωμα'. 'Ιανουαρίου, α'. Εις 8°ν, φ. 1 ά. ά. + σ. XVIII. ΕΒΕ. Θ. 83Ρ. ¦ϋτ