1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 3482.-Ή Ιερά Συνοδός τοΰ Βασιλείου τής Ελλάδος, [κάτω:] Εξεδόθη έν 'Αθήναις, κατά μήνα Όκτώβριον τω αωμα'. σωτηρίω έ'τει.-------- Μφ. 0.28x0.43. 'Αφορισμός κατά του Θεοφίλου Καΐρη. ΜΜΠ—. *