Επιτομή της ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος, αρχομένη από του έτους 1715 και λήγουσα το 1885

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 3474.-'Επιτομή τής ιστορίας τής άναγεννηθείσης Ελλάδος αρχομένη από τού έτους 1715, και λήγουσα το 1837. Διηρημένη εις τόμους τέσσιχρας. συγγραφεΐσα παρά Άμβροσίου Φραντζή Πρωτοσυγκέλλου τής πρώην Χριστιανουπόλεως επαρχίας (Αρκαδίας). Και εκδοθείσα παρ' αύτοΰ προς χρήσιν τών Ελλήνων. Προσφωνηθεΐσα δε τω Μεγαλειότατα» Βασιλεΐ τής Ελλάδος "Οθωνι τω Α'. Τόμος τρίτος. Έν 'Αθήναις, Έκ τής τυπογραφίας Κ. Ράλλη. 1841. Εις 8°ν, σ. 312. Τφ αύτφ ετει: Τόμος τέταρτος, σ. 290. ΓΙερ'ι τών δύο πρώτων τόμων πρβλ. άνωτ. αριθ. 3128. -*-
  3. Επιτομή της ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος, αρχομένη από του έτους 1715 και λήγουσα το 1885
  4. Άμβροσίου Φραντζή