1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 3465. - Είδοποίησις περί εκδόσεως ά'τλαντος τής αρχαίας γεωγραφίας, [κάτω:] Έν 'Αθήναις τή 1 Ίαννουαρίου 1841. Δημήτριος Μαυροκορδάτος. Μφ. 0. 22 Χ 0. 35. Πρβλ. άνωτ. αριθ. 3432. *
  3. Δημήτριος Μαυροκορδάτος.