1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 3436. - Γεωγραφία τής Ελλάδος αρχαίας καί νεωτέρας έκ διαφόρων παλαιών καί νεωτέρων γεωγραφιών έρανισθεΐσα προς χρήσιν τής Ελληνικής Νεολαίας ύπό Ίωάν-