Απάνθισμα δεύτερον επιστολών Αδαμάντιου Κοραή

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 3425.-"Απάνθισμα δεύτερον επιστολών 'Αδαμαντίου Kοραή εκδίδοντος Ίακώβοο Ρώτα. Έν Αθήναις, έκ τής τυπογραφίας'Ανδρέου Κορομηλά. Κατά τήν όδόν τοΰ Έρμου Άρ. 215. 1841. Εις 8<>ν, φ. 2 ά. ά. + σ. β' + 242. Πρβλ. άριβ\ 3087. *
  3. Απάνθισμα δεύτερον επιστολών Αδαμάντιου Κοραή
  4. Αδαμαντίου Kοραή