Έκθεσις

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3246· Έκθεσις άφορώσα τά περί τους ταραξίας και την δολοφονίαν τής Α. Ε. τοΰ αειμνήστου Κυβερνήτου Ι. Α. Καποδίστρια, Έξαχθεΐσα από τά έν τοις άρ- χείοις τής επί τής Δικαιοσύνης Γραμματείας Ευρισκόμενα έγγραφα κατά τήν υπ Άριθ 23 πρόσκλησιν τής Ε' Εθνικής Συνελεύσεως, Και άναγνωσθεΐσα προς αυτήν ύπό τοΰ κ. Άριστείδου Μωραϊτίνη ΣυμβοηΟοΰ τοΰ επί τής Δικαιοσύνης Γραμματέως (τούτου άσίίενοΰντος), τήν 7 'Ιανουαρίου 1832. Εις 8°ν, α. 28. ΓΑ—. *
  3. Άριστείδου Μωραϊτίνη