Λόγος Εισαγωγικός Εις τα πρακτικά της Λινναϊκής Εταιρίας

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3231· Λόγος Εισαγωγικός Εις τά πρακτικά της Λινναϊκής Εταιρίας Περί της 'Αρχής και Προόδου τής Φυσικής Ιστορίας, ιδιαιτέρως δε τής Βοτανικής. Συγ- γραφθείς μεν εις το Άγγλικόν ύπό τοΰ περικλεοΰς Ιακώβου Όδοάρδου Σμίθ-. Θεμε- λιωτοΰ και Προέδρου τής αυτής Εταιρίας Μεταφρασθείς δέ εκ τοΰ 'Ιταλικού μετά τί- νων υποσημειώσεων υπό τοΰ Δ^μ^τρίοο Πούλο» τοΰ εκ Τριεστίου. Έν Βενετία, 1806 Τύποις Πάνου Θεοδοσίου τω εξ Ίωαννίνίον. Είς 8ον, σ. η' -f 9!). Άφιεροϋται Οπό τοϋ μεταφραστοΰ εις τον "Αγγελον Λάλλα-Δέτζιμα. τόν hi Κεοραλληνίας. Πρβλ. αριθ. 478. ΕΒΣ. Φ. Ε. 82. *
  3. Ιακώβου Όδοάρδου Σμίθ