Χριστιανικής Διδασκαλίας Μάθημα

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3222. "~ Χριστιανικής Διδασκαλίας Μάθημα τμήματος Β'. 'Ιεράς 'Ιστορίας Σΰνοψις πρώτον μεν εκδοθείσα υπό Α. Κοραή. Νΰν δέ προς χρήσιν τής Ελληνικής νεολαίας Μετατυπωθεΐσα τό τρίτον 'Υπό Αγγέλου Άγγελίδοί'. Έν 'Αθήναις, εκ τής τι·πογραφίας Α. Άγγελίδου Κατά την όδόν Έρμου παρά τή Καπνικαρέα 1839; Εις 12»ν, σ. 36. ΓΑ—. *