Δηλοποίησις

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3214. Ύπαρχεΐον Κέρκυρας. Δηλοποίησις [κάτω:] Κέρκυρα έν τή τυπο- γραφία της Κυβερνήσεως. Μφ. 0.24 χ 0.33, της 5/17 Αυγούστου 1839, ελληνιστί καί ίταλιστί. Περί παροχής ϋδατος εις τάς οικίας έκ τοϋ υδραγωγείου. IEEE—. -*