Τρία ερωτήματα προς τους απορρίπτοντας τον Χριστιανισμόν

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3211. Τρία ερωτήματα προς τους απορρίπτοντας τον Χριστιανισμόν Έν 'Αθήναις, εκ τής τυπογραφίας 'Αγγέλου Άγγελίδου. Κατά τήν όδόν Έρμου παρά τή Καπνικαρέα. 1839 Εις 8>« μικρόν, ο. 18. ΕΒΕ. Θ. 4213. *