Περί συντάξεως πολιτικού κωδικός

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3185.-Περί συντάξεως πολιτικού κωδικός εις τήν Ελλάδα υπό Παύλου Καλλιγά (Διατριβή πρώτη.) [έν τέλει:] Έν 'Αθήναις 12 'Ιουνίου 1839 εκ της τυ- πογραφίας Κ. Ράλλη. Εις 8»ν, σ. 15. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 1406. -*
  3. ΠαύλουΚαλλιγά