Ιστορία της αρχαίας 'Ελλάδος

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3150.-'Ιστορία τής αρχαίας 'Ελλάδος, κατ'έπιτομήν. Έκδοσις τρίτη. Έν Σμύρνη, Έτυπώτ)η υπό Χ. Χαλλοπίου. 1839 Εις 8<>ν μικρόν, σ. δ' + 5 - 120. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 2248. #