Η πρόοδος

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3141.-Ή πρόοδος, έπαρίστερον, αλλ' έπιστημονικόν και παγκόσμιον σύγ- γραμμα, α'. Προς τους έκτος τοΰ Κράτους κατά μήνα δραχ. 2. β'. Προς τους εντός