Η λύρα

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3136.-Ή λύρα Ίωάννου Δ. Καρατζούτσα ήτοι Συλλογή λυρικών τού τίνων ποιηματίων. — Ό ήλιος το βήμα του --- οπίσω των ν' αφήσουν. Όδοιπ. Π. Σού- τσοχι. — Έν Έρμουπόλει, έκ τής τυπογραφίας Γεωργίου Πολυμερή, 1839. Εις 8»ν, σ. III + 34 + III. ΣΤΙ. Δ. 491, ΦΜ-. *
  3. Ίωάννου Δ. Καρατζούτσα