Η Βασιλεία της Προόδου

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3133.-Ή Βασιλεία της Προόδου. Άρ. 1. Έτος δ' τής προόδου 1839 τη α'. Άριστείδους (Ίανουαρ) Έν 'Αθήναις· [έν τέλει:] Ό Συγγραφεύς Ν. Δρομω- νιάδης. 'Αθήναι, εκ τής τυπογραφίας τής Προόδου, Διευθυνομένης ύπό Κωνστ. Κα- στόρχη. Εις 16ον, σ. 32. ΕΒΕ. ΠΕΡ. 1935. -Χ-
  3. Ν. Δρομω-νιάδης