Επιτομή της ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος, αρχομένη από του έτους 1715 και λήγουσα το 1885

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3128. - Επιτομή τής ιστορίας τής άναγεννηθείσης Ελλάδος αρχομένη άπό τοϋ έτους 1715, και λήγουσα το 1835. Διηρημένη εις τόμους τρεις, [γρ. τεσσάρας] συγγραφεΐσα παρά Άμβροσίου Φραντζή Προσυγκέλλου τής πρώην Χριστιανουπόλεως επαρχίας (Αρκαδίας) Και έκδο{}εΐσα παρ3 αύτοΰ προς χρήσιν τών Ελλήνων προσφωνη- θεΐσα δε τω Μεγαλειοτάτφ Βασιλεΐ τής Ελλάδος "Οθωνι τω Α'. Τόμος πρώτος. Έν 'Αθήναις, εκ τής τυπογραφίας ή Βι[κ]τώρια τοΰ Κωνστ. Καστόρχη και συντροφιάς. 1839. Εις 8°ν, φ. 2 ά. ά. + σ. μζ' + 468. Τφ αΰτψ ετει: Τόμος δεύτερος----εις τόμους τεσσάρας.---οδός Αιόλου---, φ. 1. ά. ά. + σ. ζ'+ 3-514 + 8 ά. ά. ΕΒΕ. 1ST. 3808, ΓΕΝ. Ind. 200, ΛΟΒ. Α. 50/111, IEEE. 21. -Χ-
  3. Επιτομή της ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος, αρχομένη από του έτους 1715 και λήγουσα το 1885
  4. Άμβροσίου Φραντζή