Απολογία Ιωάννου Ορλάνδου και Ανδρέου Λουριώτου εις την κατ' αυτών απόφασιν του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των εν Λονδίνω διαπραγματευθέντων δύο ελληνικών δανείων κατά το 1824

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3090. - 'Απολογία Ίωάννου 'Ορλάνδου και 'Ανδρέα Λουριώτου εΐς την κατ' αυτών άπόφασιν τοϋ Ελεγκτικοί Συνεδρίου περί τών έν Λονδίνω διαπραγματευθέντων δυο Ελληνικών δανείων κατά το 1824 και 1825 έκδοθεΐσαν έν Ναυπλίω, την 29 'Οκτω- βρίου 1834 και κοινοποιηθεΐσαν την 18 'Ιανουαρίου 1835. Τόμος Πρώτος. Έν Αθή- ναις, Έκ της τυπογραφίας Κωνσταντίνου Άντωνιάδου. Όδός Έρμου, ά'νω της Καπνι- καρέας. 1839. Εις 4<>ν, σ. 391. ΓΕΝ. Ind. 511, ΛΟΒ. Α 40/1V, IEEE. 2. *
  3. Απολογία Ιωάννου Ορλάνδου και Ανδρέου Λουριώτου εις την κατ' αυτών απόφασιν του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των εν Λονδίνω διαπραγματευθέντων δύο ελληνικών δανείων κατά το 1824
  4. Ίωάννου 'Ορλάνδου | 'Ανδρέα Λουριώτου