Απάνθισμα επιστολών Αδαμαντίου Κοραή

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3087. -'Απάνθισμα επιστολών Άδαμαντίου Κοραή, εκδίδοντος Ιακώβου Ρώτα Φιλοτιμώ συνδρομή των Φιλόμουσων Ελλήνων. Έν 'Αθήναις, έκ της τυπογρα- φίας Κ. Ράλλη. 1839. Εις 8ον, σ. ιθ' + 314. ΕΒΕ. ΣΥΜ. 154. ¦Χ-
  3. Απάνθισμα επιστολών Αδαμαντίου Κοραή
  4. Άδαμαντίου Κοραή