Αλζίρα ή Οι Αμερικανοί, τραγωδία εις πέντε πράξεις

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3080. - Άλζίρα ή οι 'Αμερικανοί, τραγφδία Βολταίροο, μεταφρασθεΐσα υπό Ι. Κομανιανού. Έν Βουκουρεστίφ 1839. Κουμανούδης 1, 231. *
  3. Αλζίρα ή Οι Αμερικανοί, τραγωδία εις πέντε πράξεις
  4. Ι.Κομανιανού