Αισχύλος παραφρασθείς, σχολιασθείς τε και εκδοθείς, εις τόμους δύο

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3078. - Αισχύλος. Παραφρασθείς, σχολιασθείς τε, και εκδοθείς υπό Νεοφύ- του Δούκα. ΕΊς τόμους δυο. Τόμος πρώτος. Έν ΑΊγίνη, Έκ τής τυπογραφίας 'Ανδρέου Κορομηλά. 1839. ' Είς 8°ν, φ. 3 ά. ά. + σ. ις' + 2 ά. ά.+371 + 1 ά. ά. Τφ αύτφ ετει: Τόμος δεύτερος, φ. 2 ά. ά. +σ. 432. ΕΒΕ. Ε. Φ. 1774, ΒΒ—, ΓΕΝ. Gr. Class. 4968.
  3. Αισχύλος παραφρασθείς, σχολιασθείς τε και εκδοθείς, εις τόμους δύο
  4. Νεοφύ-του Δούκα