3056. - Σύντομος "Έκθεσις τοΰ σκοποΰ και τών εργασιών τής Βρετανικής και Ξενικής ίερογραφικής Εταιρείας, και τών λοιπών τής αυτής φύσεως Εταιρειών εις δλον τον κόσμον. Έκ τοΰ Άγγλικοΰ.—Ό νόμος Κυρίου άμωμος-----φωτίζουσα οφθαλ- μούς. Ψαλμ. ιη' 8, 9.—'Αθήναι, Έκ τής τυπογραφίας Κωνσταντίνου Νικολαΐδου. ('Οδός Καπνικαραίας Άρ. 75). 1838. Εις 8ον, ο. ζ'+ 39. ΕΒΕ. Θ. 4129 Q. -*

Σύντομος έκθεσις του σκοπού και των εργασιών της Βρετανικής και Ξενικής Ιερογραφικής Εταιρείας και των λοιπών της αυτής φύσεως εταιρειών εις όλον τον κόσμον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύντομος έκθεσις του σκοπού και των εργασιών της Βρετανικής και Ξενικής Ιερογραφικής Εταιρείας και των λοιπών της αυτής φύσεως εταιρειών εις όλον τον κόσμον