Σύντομος έκθεσις του σκοπού και των εργασιών της Βρετανικής και Ξενικής Ιερογραφικής Εταιρείας και των λοιπών της αυτής φύσεως εταιρειών εις όλον τον κόσμον

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3056. - Σύντομος "Έκθεσις τοΰ σκοποΰ και τών εργασιών τής Βρετανικής και Ξενικής ίερογραφικής Εταιρείας, και τών λοιπών τής αυτής φύσεως Εταιρειών εις δλον τον κόσμον. Έκ τοΰ Άγγλικοΰ.—Ό νόμος Κυρίου άμωμος-----φωτίζουσα οφθαλ- μούς. Ψαλμ. ιη' 8, 9.—'Αθήναι, Έκ τής τυπογραφίας Κωνσταντίνου Νικολαΐδου. ('Οδός Καπνικαραίας Άρ. 75). 1838. Εις 8ον, ο. ζ'+ 39. ΕΒΕ. Θ. 4129 Q. -*
  3. Σύντομος έκθεσις του σκοπού και των εργασιών της Βρετανικής και Ξενικής Ιερογραφικής Εταιρείας και των λοιπών της αυτής φύσεως εταιρειών εις όλον τον κόσμον