Υπομνήματα περί της Επαναστάσεως της Ελλάδος, από το 1820 μέχρι του 1823, παρά του μητροπολίτου Π. Πατρών Γερμανού

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 2908. - 'Υπομνήματα περί τής επαναστάσεως της Ελλάδος από το 1820 μέχρι τοΰ 1823 συγγραφέντα παρά τοϋ Μητροπολίτου Π. Πατρών Γερμανού και εκ- διδόμενα παρά τοϋ κυρίου Καλλινίκου Καστόρχη, Σχολάρχου Καλαμών, έ'κδοσις δευ- τέρα. Έν 'Αθήναις, έκ τής τυπογραφίας Πέτρου Μαντζαράκη, (οδός Ντέκα αριθ. 45.) 1837 Εις 8°ν, φ. 6 ά. ά. + ο. ξ' + 264. Τά προλεγόμενα υπογράφει ό Ι. Φιλήμ«>ν. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 1710, ΛΟΒ. Α 37/1. *
  3. Υπομνήματα περί της Επαναστάσεως της Ελλάδος, από το 1820 μέχρι του 1823, παρά του μητροπολίτου Π. Πατρών Γερμανού
  4. Μητροπολίτου Π. Πατρών Γερμανού