1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 2838. -L'art de la Rhetorique par Aristole. Texte collatioime sur les editions precedentes et sur les manuscrits de la Bibliotheque du Roi; prece- de d'une preface sur 1'art oratoire des anciens, et des Tables analytiques des troix livres; suivi de Notes et d'Index des chapitres, des mots grecs, et des auteurs cites par Aristote sur chaque question oratoire, et traduit en francais, par C. Minoide MyiKlS, ex - professeur de philosophic et de rhetorique en Macedoiue. — 'Ανθρώπω δε έ'δωκεν ό {>εός, γλώττης τε εΰ ήκειν, και φιλοσοφίας είναι έπήβολον. (Synesus. Dion. p. 54·) — Paris, chez l'editeur, rue S. Hyacinthe S. Michel, N° 25. 1837. Είς 4°v, o. 2 ά. ά. + XL + 453 + 1 ά. ά. ΓΕΝ. Gr. Class. 5072. -Η-
  3. Aristote l'art de la rhetorique I, II, III = Αριστοτέλους τέχνης ρητορική Α', Β', Γ'
  4. Aristole