Επιστολή περί του τις ο υποκεκριμμένος σκοπός των εις την Ελλάδα ιεραποστόλων της Βιβλικής Εταιρίας (των κοινών λεγομένων αμερικανών) εκ των πράξεων και εκ των βιβλίων των

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 2645. - Επιστολή περί τοϋ τις ό ύποκεκρυμμένος σκοπός τών είς την Ελ- λάδα 'Ιεραποστόλων της Βιβλικής Εταιρίας (τών κοινώς λεγομένων Αμερικανών), έκ τών πράξεων και έκ τών βιβλίων των άποδεικνυόμενος Έν Παρισίοις, έκ της τυπο- γραφίας Κ. Έβεράρτου, rue du Foin S. Jacques, N° 12. 1836. Είς 8ov, o. 30. 'Υπογράφει Ζ. Π. P. έν Έρμουπόλει.— Ή επιστολή απευθύνεται «Προς τον Π. Κ. Μ. είς .... » ΕΒΕ. Θ. 4173, ΓΕΝ. Theol. 2639.
  3. Επιστολή περί του τις ο υποκεκριμμένος σκοπός των εις την Ελλάδα ιεραποστόλων της Βιβλικής Εταιρίας (των κοινών λεγομένων αμερικανών) εκ των πράξεων και εκ των βιβλίων των