2613. - Γενικός πίναξ των Δήμων τοϋ Κράτους, [έν τέλει:] Έν "Αθήναις, τήν 28 Δεκεμβρίου 1836. Ό έπι ιών Εσωτερικών Γραμματεύς της Επικρατείας Δρό- σος Μάνσολας. Έκ της Βασιλικής τυπογραφίας. Εις 8°ν, σ. 70. ΕΒΕ. Γ. Π. 4265. #-

Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους