Λεξικόν ιστορικομυθικόν και γεωγραφικόν

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 2391.-Λε|ικον ίστορικομυθικόν και γεωγραφικύν, συντεθέν ύπό Δανι^λου Δημητρίου Μάγνητος, τοΰ έκ τοΰ Πηλίου δρο\>ς εκ κωμοπόλεως αγίου Λαυρεντίου, είς χρήσιν της Ελληνικής νεολαίας. Έν Βενετία έκ τής Ελληνικής τυπογραφίας Φραγ- κίσκου Άνδρεώλα. 1834. Εις 8»ν, φ. 1 ά. ά. + σ. VIII +567 + 1 ά. ά. ΓΕΝ. Gr. L- 474, ΛΟΒ. Α. 58/1, ΑΑ 706. -*
  3. Λεξικόν ιστορικομυθικόν και γεωγραφικόν
  4. Δημητρίου Μάγνητος