2391.-Λε|ικον ίστορικομυθικόν και γεωγραφικύν, συντεθέν ύπό Δανι^λου Δημητρίου Μάγνητος, τοΰ έκ τοΰ Πηλίου δρο\>ς εκ κωμοπόλεως αγίου Λαυρεντίου, είς χρήσιν της Ελληνικής νεολαίας. Έν Βενετία έκ τής Ελληνικής τυπογραφίας Φραγ- κίσκου Άνδρεώλα. 1834. Εις 8»ν, φ. 1 ά. ά. + σ. VIII +567 + 1 ά. ά. ΓΕΝ. Gr. L- 474, ΛΟΒ. Α. 58/1, ΑΑ 706. -*
Δημητρίου Μάγνητος

Λεξικόν ιστορικομυθικόν και γεωγραφικόν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λεξικόν ιστορικομυθικόν και γεωγραφικόν