1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 1677. - 'Ιστορία Περί τών Μυθολονουμένων Θεών Τών 'Αρχαίων Ελ- λήνων καΐ άλλων Εθνών, ετι περί τών 'Ημιθέων ήτοι 'Ηρώων, Ναών τε, Θυσιών, και Λατρειών τών αυτών. Μεταφρασθεΐσα από τής 'Ιταλικής εις την ήμετέραν «πλην διά- λεκτον. Νΰν τε δεύτερον τΰποις Εκδοθείσα και επιμελώς διορθωθεΐσα Διά συνδρομής καϊ Δαπάνης Παναγιώτου Δημητρίου Ντέτε' εξ 'Αργυροκάστρου. Έν τη Βρεττανική Τυπογραφία τοΰ Κάστρου. Έν Κωνσταντινουπόλει. 1827. Ε!ς 4ον μικρόν, σ. Τ α. ά. + 256. ΓΕΝ. MGL. 282. -Μ-
  3. Ιστορία περί των μυθολογουμένων θεών των αρχαίων Ελλήνων και άλλων εθνών έτι περί των ημιθέων ήτοι ηρώων, ναών τε, θυσιών και λατρειών των αυτών