1677. - 'Ιστορία Περί τών Μυθολονουμένων Θεών Τών 'Αρχαίων Ελ- λήνων καΐ άλλων Εθνών, ετι περί τών 'Ημιθέων ήτοι 'Ηρώων, Ναών τε, Θυσιών, και Λατρειών τών αυτών. Μεταφρασθεΐσα από τής 'Ιταλικής εις την ήμετέραν «πλην διά- λεκτον. Νΰν τε δεύτερον τΰποις Εκδοθείσα και επιμελώς διορθωθεΐσα Διά συνδρομής καϊ Δαπάνης Παναγιώτου Δημητρίου Ντέτε' εξ 'Αργυροκάστρου. Έν τη Βρεττανική Τυπογραφία τοΰ Κάστρου. Έν Κωνσταντινουπόλει. 1827. Ε!ς 4ον μικρόν, σ. Τ α. ά. + 256. ΓΕΝ. MGL. 282. -Μ-

Ιστορία περί των μυθολογουμένων θεών των αρχαίων Ελλήνων και άλλων εθνών έτι περί των ημιθέων ήτοι ηρώων, ναών τε, θυσιών και λατρειών των αυτών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιστορία περί των μυθολογουμένων θεών των αρχαίων Ελλήνων και άλλων εθνών έτι περί των ημιθέων ήτοι ηρώων, ναών τε, θυσιών και λατρειών των αυτών