Αρριανού των Επικτήτου διατριβών βιβλία τέσσαρα

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 1639. -'Aριαvνoύ τών Έπικτήτου Διατριβών βιβλία τέσσαρα; έκδόντος και διορθώσαντος Α. Κ[ορα^|, Μέρος πρώτον. 'Εν Παρισίοις, εκ της τυπογραφίας Κ. Έβεράρτου. Se trouve chez F. Didot, pere et fils, Rue Jacob. N° 24. 1827. Εις 8°ν, φ. 2 α. ά. + σ. ξδ' + 232. Τφ αύτφ έ'τει: Μέρος δεύτερον, φ. 2 ά. ά. + σ. μ' + 233 - 548 + 1 ά ά. Έν τφ 2<Ρ τόμω προηγείται: Διά- λογος περί της μελλούσης τών Χίων τύχης. 'Αποτελεί τους τόμους 80ν και 9ον τών Πάρεργων της Ελληνικής Βιβλιοθήκης τοΰ Κοραή. ΕΒΕ. Ε.Φ. 492, ΒΒ—. *
  3. Αρριανού των Επικτήτου διατριβών βιβλία τέσσαρα
  4. Aριαvνoύ