Ιστορία της πάλαι Δακίας, τα νυν Τρανσιλβανίας, Βλαχίας και Μολδαυίας εκ διαφόρων παλαιών και νεωτέρων συγγραφέων ερανισθείσα

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 1163. -'Ιστορία της πάλαι Δακίας, τά νΰν Τρανσιλβανίας, Βλαχίας, και Μολδαυία;. Έκ διαφόριον παλαιών και νεωτέρων συγγραφέων συνερανισίΐεΐσα παρά Διο- νυσίου Φωτεινού Σερδαρου. Τόμος Γ'. — In magnis voluisse sat est. — Έν Βιέννη της Άουστρίας. Έκ τοϋ Τυπογραφείου Ίω. ΒαρΑολ. Σβεκίοτν 1819. Εις 8<>ν, σ. 18 ά. ά. + 588 + λζ' + 1 ά. ά. Πρβλ. άνωτ. αριθ. 1057. *
  3. Ιστορία της πάλαι Δακίας, τα νυν Τρανσιλβανίας, Βλαχίας και Μολδαυίας εκ διαφόρων παλαιών και νεωτέρων συγγραφέων ερανισθείσα
  4. Διο-νυσίου Φωτεινού