Μελέτη της κοινής ελληνικής διαλέκτου

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 1066.-Μελέτη της κοινής Ελληνικής διαλέκτου παρά ΙΙαναγιωτάκη Καγ- κελλαρίου Κοδρικά, Τοΰ εξ 'Αθηνών, Πρώην Μεγάλου Γραμματικού τής Αΰθεντείας Βλαχίας, και Μολδαυΐας. εκδοθείσα φιλοτιμώ δαπάνη τών ευγενών και φιλογενών κυ- ρίων 'Αλεξάνδρου Πατρινοΰ και αδελφών Ποστολάκα.—«Έκ θεών γάρ μαχαναι---- περίγλωσσοι τ' έ'φυν .... Πινδ. Πυθ. α.»—Τόμος Α. Έν Παρισίω, έκ τής τυπογρα- φίας Ί. Μ. Έβεράρτου. αωιη'. Εις 8°ν, ο. π' + 393. Έτερος τόμος δέν εξεδόθη. ΕΒΕ. ΓΛ. 1942, ΒΒ—, ΓΕΝ. Sc. I.. 255, ΛΟΒ. A 50/III, ΒΜΠ 15306. -Η-
  3. Μελέτη της κοινής ελληνικής διαλέκτου
  4. ΙΙαναγιωτάκη | Κοδρικά