1057. - 'Ιστορία της πάλαι Δακίας, τά νΰν Τρονσιλβανίας, Βλαχίας, και Μολδαυίας. Έκ διαφόρων παλαιών και νεωτέρων συγγραφέων συνερανισθεΐσα παρά Διονυσίου Φωτεινού. Τόμος, Α'. — In magnis voluisse sat est. — Έν Βιέννη τής Άου- στρίας. Έκ τοΰ Τυπογραφείου Ίω. Βαρθολ. Σβεκίου. 1818 Εις 80ν, φ. 1 ά. ά. 4- σ· 320 4-1 α. ά. ϊφ αύτφ ετει: Τόμος, Β', σ. 568 r 6 οι. ά. Περί τοΰ Τόμου Γ' πρβλ. κατιοτ. άριΰ. 1162. Μετεφράσθη ρου- μανιστί ύπό Georgre Sion τφ 1859. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 3802, ΒΒ—, ΓΕΝ. MGL. 227, ΛΟΒ.Α 24/111. ¦*·
Διονυσίου Φωτεινού

Ιστορία της πάλαι Δακίας, τα νυν Τρανσιλβανίας, Βλαχίας και Μολδαυίας εκ διαφόρων παλαιών και νεωτέρων συγγραφέων ερανισθείσα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιστορία της πάλαι Δακίας, τα νυν Τρανσιλβανίας, Βλαχίας και Μολδαυίας εκ διαφόρων παλαιών και νεωτέρων συγγραφέων ερανισθείσα