Ιστορία της πάλαι Δακίας, τα νυν Τρανσιλβανίας, Βλαχίας και Μολδαυίας εκ διαφόρων παλαιών και νεωτέρων συγγραφέων ερανισθείσα

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 1057. - 'Ιστορία της πάλαι Δακίας, τά νΰν Τρονσιλβανίας, Βλαχίας, και Μολδαυίας. Έκ διαφόρων παλαιών και νεωτέρων συγγραφέων συνερανισθεΐσα παρά Διονυσίου Φωτεινού. Τόμος, Α'. — In magnis voluisse sat est. — Έν Βιέννη τής Άου- στρίας. Έκ τοΰ Τυπογραφείου Ίω. Βαρθολ. Σβεκίου. 1818 Εις 80ν, φ. 1 ά. ά. 4- σ· 320 4-1 α. ά. ϊφ αύτφ ετει: Τόμος, Β', σ. 568 r 6 οι. ά. Περί τοΰ Τόμου Γ' πρβλ. κατιοτ. άριΰ. 1162. Μετεφράσθη ρου- μανιστί ύπό Georgre Sion τφ 1859. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 3802, ΒΒ—, ΓΕΝ. MGL. 227, ΛΟΒ.Α 24/111. ¦*·
  3. Ιστορία της πάλαι Δακίας, τα νυν Τρανσιλβανίας, Βλαχίας και Μολδαυίας εκ διαφόρων παλαιών και νεωτέρων συγγραφέων ερανισθείσα
  4. Διονυσίου Φωτεινού