947. - 'Απολογία. Των έν ΙΙίζη Ελλήνων υπέρ Κοδρικά. [έν σ. 3:] Προς τους οικείους, [έν τέλει:] Οι "Ελληνες. Ε\ς Πίζαν 18. Απριλίου 1817. Εις 4ον, σ. 29. "Ανευ μνείας τυπογραφείου. Πρβλ. την διαψευσιν τών 'Ελλήνων τΓ|ς Πίζης έν Έρμεί τφ Λογίφ, 1818, -23-4. ΓΕΝ. Co. 155. *

Απολογία των εν Πίζα Ελλήνων υπέρ Κοδρικά

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απολογία των εν Πίζα Ελλήνων υπέρ Κοδρικά