Ελληνικόν αλφαβητάριο,: μετ'ακριβούς και συντόμου μεθόδου, πλήρες των προς την ορθήν ανάγνωσιν αναγκαίων, προσφυώς ηρμοσμένον κατά την Ευρωπαϊκήν τάξιν και μέθοδον...

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 904. - Έλληνικόν Άλφαβητάριον μετ' άκριβοΰς και συντόμου μεθόδου, πλήρες τών προς την όρθήν άνάγνωσιν αναγκαίων, προσφυώς ήρμοσμένον κατά την Εύρωπαϊκήν τάξιν καί μέθοδον, φιλοπόνως συνερανισθέν υπό όμογενοΰς τίνος, καί ιδία δαπάνη τΰποις εκδοθέν, προς χρήσιν τών κοινών Σχολείων τοΰ Γένους, έν ω προσετέ- θησαν καί τίνα χαλκογραφικά παραδείγματα προς γΰμνασιν τών Νέων εις την Καλλι- γραφίαν. Έν Βιέννη, Έκ τοΰ Ελληνικό? Τυπογραφείου δε Χιρσφέλδ. 1816. Είς 8°*, σ. 116. Έργον Λημ^τρίου τοΰ Λαρδάρεοις; ΙΙρβλ. Μ. Γβδβών, έν Έκκλ. 'Αλήθεια. 9, 55. ΒΠΘ. 40124. *
  3. Ελληνικόν αλφαβητάριο,: μετ'ακριβούς και συντόμου μεθόδου, πλήρες των προς την ορθήν ανάγνωσιν αναγκαίων, προσφυώς ηρμοσμένον κατά την Ευρωπαϊκήν τάξιν και μέθοδον...