892. - Γεωγραφικόν της Ρουμουνίας ές άκοιβκστέραν και πληρεστέραν κατά- ληψιν τής ιστορίας αυτής, Νΰν πρώτον συντεθέν και τΰποις εκδοθέν έν. Λειψία τής Σαξονίας εν τή τυπογραφία τοΰ Ταουχνίτζ. Τόμος α'. Μέρος β'. 1816. Είς 8°ν, φ. 2 &. ά. + ο. 223 + 17 -f 22 + φ. 2 ά. ά. μετά τριών χαρτών. Τοΰ Φιλιππίδο!). Περί τοΰ μέρους α' πρβλ. κατωτ. άρι*. 913. ΕΒΕ. Γ. Π. 1899, ΓΕΝ MGL- 206.

Γεωγραφικόν της Ρουμουνίας εις ακριβεστέραν και πληρεστέραν κατάληψιν της ιστορίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γεωγραφικόν της Ρουμουνίας εις ακριβεστέραν και πληρεστέραν κατάληψιν της ιστορίας