807. - Εκστρατεία τοΰ Ναπολέοντος Ίμπεράτορος των Γάλλων ήτοι ή επι- δρομή αυτού tie Ρωσσίαν, και ή εκείθεν κατεστραμμένη βίαιος φυγή του. Περιέχουσα διήγησιν εποχής σπανιωτάτων και αξιομνημόνευτων συμβάντων, και καταγραφή ν άπο- δεικνύοχισαν τήν τε Ιξαρίθμησιν τών Δυνάμεων αυτού, και τον παντελή αφανισμό ν αυτών, μέχρι τής τελευτής τοΰ Περίφημου Γενικού 'Αρχιστρατήγου τών Ρώσσων Πρίγ- κιπος Μιχαήλ Κουτούζιοβ-Σμολένσκου. ΣυλλεχΟεΐσα εκ τών δημοσίων έπιβεβαιομένων εφημερίδων αναφορών τε τών Στραταρχών και ετέρων διαφόροον εκδόσεων και Μετά πλείστης επιμελείας και κόπου καταστρωθεΐσα εις τήν νύν χρωμένην Ελληνίδα φωνήν, χάριν ε'ιδήσεως και τών άποροΰντων αυτής φιλοϊστόρων Γραικών. Τύπφ εκδοθείσα φιλοτίμω δαπάνη τής φιλογενούς Αύταδελφότητος τών πανευγενών Κυρίων Ζωσιμάδων. Έν Πετρουπόλει, ετει Σωτηρίω 1814. Έν τή Ίμπερατορική Τυπογραφία Παρά τφ πολιτικώ Συμβούλιο 'Ιωακείμ Δανιλόβσκη. Εις 8ον, σ. 2 ά. ά. + 171 + 1 ά. ά. με*' επτά πινάκων. ΒΒ-, ΕΒΕ. ΣΤΡΑΤ. 159 και ΙΣΤ. 1384, ΓΕΝ. MGL. 197, ΛΟΒ. A 21/V.

Εκστρατεία του Ναπολέονος ιμπεράτορος των Γάλλων : ήτοι η επιδρομή αυτού εις Ρωσσίαν και η εκείθεν κατεστραμμένη βίαιος φυγή του

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εκστρατεία του Ναπολέονος ιμπεράτορος των Γάλλων : ήτοι η επιδρομή αυτού εις Ρωσσίαν και η εκείθεν κατεστραμμένη βίαιος φυγή του