1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 687. - Γραμματική της Ελληνικής γλώσσης εκ τής γερμανιστί γεγραμμένης Φιλίππου Βουτμάννου μεταφρασθεϊσα και μεταρρυθμισθεΐσα υπό Στέφανο» Οικονόμο» Ιατροΰ. είς χρήσιν τοΰ κατά την Σμΰρνην φιλολογικού Γυμνασίου. Έν Βιέννη, εκ τής τυπογραφίας τοΰ Λεοπόλδου Γροΰνδ. 1812. Εις 8°ν. σ. ιη' >-510 + 2 ά. ά. ΕΒΕ. ΓΛ. 605, ΒΒ-, ΛΟΒ. Α 1/Π. *
  3. Γραμματική της ελληνικής γλώσσης εις χρήσιν του κατά την Σμύρνην Φιλολογικού Γυμνασίου
  4. Φιλίππου Βουτμάννου