510. - Ιστορικόν Χαρτοπαίγνιον περιέχον έπιτομήν τής Ελληνικής Ιστο- ρίας τής οποίας προηγείται γενική προΟεωρία τής αρχαίας Ιστορίας. Έν Βιέννη τής Αυστρίας εκ τής τυπογραφίας Γεωργίου Βενδώτου. 1808. Εις 8°·ν μικρόν, σ. 212. 'Ελληνιστί, γαλλιστί, Ίταλιστί και γερμανιστί. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 867, ΒΒ —. ΓΕΝ. MGL. 174, ΛΑ 796, ΛΟΒ. Α 2/1, ΛΦΑ XIV/Πα, 27.

Ιστορικόν χαρτοπαίγνιον, περιέχον επιτομήν της ελληνικής ιστορίας της οποίας προηγείται γενική προθεωρία της αρχαίας ιστορίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιστορικόν χαρτοπαίγνιον, περιέχον επιτομήν της ελληνικής ιστορίας της οποίας προηγείται γενική προθεωρία της αρχαίας ιστορίας