1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 510. - Ιστορικόν Χαρτοπαίγνιον περιέχον έπιτομήν τής Ελληνικής Ιστο- ρίας τής οποίας προηγείται γενική προΟεωρία τής αρχαίας Ιστορίας. Έν Βιέννη τής Αυστρίας εκ τής τυπογραφίας Γεωργίου Βενδώτου. 1808. Εις 8°·ν μικρόν, σ. 212. 'Ελληνιστί, γαλλιστί, Ίταλιστί και γερμανιστί. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 867, ΒΒ —. ΓΕΝ. MGL. 174, ΛΑ 796, ΛΟΒ. Α 2/1, ΛΦΑ XIV/Πα, 27.
  3. Ιστορικόν χαρτοπαίγνιον, περιέχον επιτομήν της ελληνικής ιστορίας της οποίας προηγείται γενική προθεωρία της αρχαίας ιστορίας