Επιτομή της ιεροκοσμικής ιστορίας εις πέντε μερισθείσα τμήματα

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 338. - Επιτομή της ίεροκοσμικής ιστορίας, εις πέντε μερισθεΐσα τμήματα. *Ων, τα μεν Τρία πρώτα εν συντομία διαλαμβάνουσιν, ού μόνον τα τοΰ αγίου Θεοβα- δίστου Όρους Σινά, ού μην άλλα και τα τοΰ εκείθεν φκοδομηθέντος Θεοδοξάστου Μο- ναστηρίου. Τών δ' υστέρων, το μεν περιέχει τα τών Βασιλέων πάσης γης Αιγύπτου μέχρι Μωάμεθ και τών Διαδόχων, αύτοΰ έως Σουλτάν Σελήμ. Το δε περί τοΰ αύτοΰ Σελήμ, και περί της μάχης, ην ήγειρε κατά Περσών, έτι δε περί της Αίρέσεως τοΰ Τεχήλ, Νέου Προφήτου τών Περσών, πραγματεύεται. "Εκαστον τών Τμημάτων έχει τον αύτοΰ Πίνακα. Προσέτι έτερος τις Πίναξ τινών αναγκαίων Σημειώσεων υπάρχει, προς περιεργείαν και ώφέλειαν τών 'Αναγνωστών. Συγγραφεΐσα παρά τ«_ΰ Μακαριω- τάτου πρώην 'Ιεροσολύμων Πατριάρχου, Νεκτάριου τοΰ Κρητός. Νεωστί Μεταιυπω- θεΐσα, και μετά πάσης επιμελείας διορ{)ωθεΐσα. Άφιερωθεΐσα, δε τω Γαληνοτάτψ πά- σης Μολδοβλαχίας Καθηγεμόνι, Κυρίφ, Κυρίφ 'Ιωάννη Άντωνίω τφ Θεοσεβεστάτφ Βοϊβόνδα. Ένετίησιν. αωε'. 1805. Παρά Νικολάφ Γλυκεΐ τφ εξ 'Ιωαννίνων. Εις 4°ν, σ. 412. ΕΒΕ. Θ. 9483, ΒΒ-. -*
  3. Επιτομή της ιεροκοσμικής ιστορίας εις πέντε μερισθείσα τμήματα
  4. Νεκτάριου τοΰ Κρητός