242. - ΑΙ καθ' "Ομηρον αρχαιότητες. Και αί Κερκυραϊκά! άρχαιολογίαι. Έκ της Λατινίδος επι την Ελληνίδα φωνήν Άντιμετακληθεΐσαι υπό Ε[δγενίοο] Α[ρχιε- πισκόπου] τοϋ Β[οι>λγάρ3ως] παρά δε των Ζωσιμαίων Αύταδέλφων Α. και Ν. και Ζ. και Μ. φιλοτιμώ δαπάνη τΰποις έκδοθεΐσαι επί τφ διανεμηθήναι δωρεάν τοις φιλο- λόγοις, Και Τη" 'Αρτισύστατα) Αϊσίω τε καΐ Όλβιοδαίμονι Έπτανήσω Ίωνικη Πολι- τοκρατία Ύπερήδιστα και Πανευγνωμόνως ανατιθέμενοι" Δι'επιμελούς επιστασίας τοϋ πανοσολογιωτάτου 'Ιερομόναχου Άγαθαγγέλου Άδριανοπολίτου. Έν Μόσχα. Έν τφ της Κοινότητος Τυπογραφείφ, παρά Λιοΰμπη. Γαρίφ, και Ποπόβ. αωδ. 1804. Είς 4°ν, ο. 8 ά. ά. + IV + 467. ΕΒΕ.Ε.Φ. 0810, ΒΒ—, ΓΕΝ. Or. Class. 462. 1 και Fam. 86, ΛΟΒ. A 7/IIX. *

Αι καθ' Όμηρον αρχαιότητες και αι Κερκυραϊκαί αρχαιολογίαι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αι καθ' Όμηρον αρχαιότητες και αι Κερκυραϊκαί αρχαιολογίαι