Εισαγωγική διδασκαλία περιέχουσα λεξικόν τετράγλωσσον των τεσσάρων κοινών διαλέκτων ήτοι της απλής ρωμαϊκής, της εν Μοισία βλαχικής, της βουλγαρικής, και της αλβανιτικής

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 120. - Εισαγωγική διδασκαλία Περιέχουσα Λεξικόν Τετράγλωσσον τών τεσ- σάρων κοινών Διαλέκτων ήτοι τής απλής Ρωμαϊκής,' τής εν Μοισία Βλάχικης, τής Βουλ- γαρικής, και τής Άλβανιτικής. Συντεθεΐσα μέν εν αρχή χάριν εύμαθείας τών Φιλολό- γων αλλόγλωσσων νέων παρά τοΰ Αιδεσιμωτάτου, και Λογιωτάτου Διδασκάλου, Οίκο-
  3. Εισαγωγική διδασκαλία περιέχουσα λεξικόν τετράγλωσσον των τεσσάρων κοινών διαλέκτων ήτοι της απλής ρωμαϊκής, της εν Μοισία βλαχικής, της βουλγαρικής, και της αλβανιτικής