120. - Εισαγωγική διδασκαλία Περιέχουσα Λεξικόν Τετράγλωσσον τών τεσ- σάρων κοινών Διαλέκτων ήτοι τής απλής Ρωμαϊκής,' τής εν Μοισία Βλάχικης, τής Βουλ- γαρικής, και τής Άλβανιτικής. Συντεθεΐσα μέν εν αρχή χάριν εύμαθείας τών Φιλολό- γων αλλόγλωσσων νέων παρά τοΰ Αιδεσιμωτάτου, και Λογιωτάτου Διδασκάλου, Οίκο-

Εισαγωγική διδασκαλία περιέχουσα λεξικόν τετράγλωσσον των τεσσάρων κοινών διαλέκτων ήτοι της απλής ρωμαϊκής, της εν Μοισία βλαχικής, της βουλγαρικής, και της αλβανιτικής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εισαγωγική διδασκαλία περιέχουσα λεξικόν τετράγλωσσον των τεσσάρων κοινών διαλέκτων ήτοι της απλής ρωμαϊκής, της εν Μοισία βλαχικής, της βουλγαρικής, και της αλβανιτικής