Ελληνικά | Αγγλικά
2001
132-141
  • (gre) Μελέτη που εξετάζει τις μη γραμμικές ημισυσταλτικές απεικονίσεις επι μετρικών χώρων

NONLINEAR QUASI-CONTRACTIONS ON METRIC SPACES

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Μαθηματικά