Αγγλικά
2000
117-134
  • (eng) Semi-reducible properties of Einstein Spaces are systematically examined for any dimension n≥4 and for arbitrary signature.

  • (gre) Εξετάζονται συστηματικά οι ιδιότητες ημιαναγωγιμότητας των χώρων Einstein για κάθε διάσταση n≥4 και για οποιοδήποτε είδος signature.

SEMI-REDUCIBLE EINSTEIN SPACES OF DIMENSION n≥4

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Φυσική