ΑΡΧΑΪΚΟΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΕΝ ΣΙΚΙΝΩ

ARCHAIC INSCRIPTION AT SIKINOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960) | Κεραμόπουλλος Α
  5. 1931
  6. 457-460
    • It is studied and analysed the inscription that is found on a marble base, which propably belonged to an archaic statue. The inscription was discovered in Sikino's island and for its analysis was attempted the redraft of its parts.
    • Μελετάται και αναλύεται επίγραμμα που βρίσκεται σε μαρμάρινη βάση, η οποία πιθανώς να ανήκε σε αρχαϊκό άγαλμα. Το επίγραμμα βρέθηκε στη νήσο Σίκινο και για την ανάλυσή του επιχειρείται η ανασύνταξη των μερών της επιγραφής.